AMR-To-Text Generation with Graph Transformer

Tianming Wang | Xiaojun Wan | Hanqi Jin |

Paper Details:


Year: 2020

Venue: TACL |