Contextualized Emotion Recognition in Conversation as Sequence Tagging

Yan Wang | Jiayu Zhang | Jun Ma | Shaojun Wang | Jing Xiao |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: 1st virtual meeting
Venue: SIGDIAL |
SIG: SIGDIAL