SemEval-2020 Task 5: Counterfactual Recognition

Xiaoyu Yang | Stephen Obadinma | Huasha Zhao | Qiong Zhang | Stan Matwin | Xiaodan Zhu |

Paper Details:

Month: December
Year: 2020
Location: Barcelona (online)
Venue: COLING | SemEval |
SIG: SIGLEX