SemEval-2020 Task 4: Commonsense Validation and Explanation

Cunxiang Wang | Shuailong Liang | Yili Jin | Yilong Wang | Xiaodan Zhu | Yue Zhang |

Paper Details:

Month: December
Year: 2020
Location: Barcelona (online)
Venue: COLING | SemEval |
SIG: SIGLEX