Kk2018 at SemEval-2020 Task 9: Adversarial Training for Code-Mixing Sentiment Classification

Jiaxiang Liu | Xuyi Chen | Shikun Feng | Shuohuan Wang | Xuan Ouyang | Yu Sun | Zhengjie Huang | Weiyue Su |

Paper Details:

Month: December
Year: 2020
Location: Barcelona (online)
Venue: COLING | SemEval |
SIG: SIGLEX

Citations

URL

No Citations Yet

No URLs Found

Field Of Study