Target-based Sentiment Annotation in Chinese Financial News

Chaofa Yuan | Yuhan Liu | Rongdi Yin | Jun Zhang | Qinling Zhu | Ruibin Mao | Ruifeng Xu |

Paper Details:

Month: May
Year: 2020
Location: Marseille, France
Venue: LREC |