Extraction of the Argument Structure of Tokyo Metropolitan Assembly Minutes: Segmentation of Question-and-Answer Sets

Keiichi Takamaru | Yasutomo Kimura | Hideyuki Shibuki | Hokuto Ototake | Yuzu Uchida | Kotaro Sakamoto | Madoka Ishioroshi | Teruko Mitamura | Noriko Kando |

Paper Details:

Month: May
Year: 2020
Location: Marseille, France
Venue: LREC |