OPPO’s Machine Translation System for the IWSLT 2020 Open Domain Translation Task

Qian Zhang | Xiaopu Li | Dawei Dang | Tingxun Shi | Di Ai | Zhengshan Xue | Jie Hao |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL | IWSLT | WS |