evision PDF of 'Automatic Term Name Generation for Gene Ontology: Task and Dataset

Yanjian Zhang | Qin Chen | Yiteng Zhang | Zhongyu Wei | Yixu Gao | Jiajie Peng | Zengfeng Huang | Weijian Sun | Xuanjing Huang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP | Findings |