TinyBERT: Distilling BERT for Natural Language Understanding

Xiaoqi Jiao | Yichun Yin | Lifeng Shang | Xin Jiang | Xiao Chen | Linlin Li | Fang Wang | Qun Liu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP | Findings |