More Embeddings, Better Sequence Labelers?

Xinyu Wang | Yong Jiang | Nguyen Bach | Tao Wang | Zhongqiang Huang | Fei Huang | Kewei Tu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP | Findings |