Incremental Text-to-Speech Synthesis with Prefix-to-Prefix Framework

Mingbo Ma | Baigong Zheng | Kaibo Liu | Renjie Zheng | Hairong Liu | Kainan Peng | Kenneth Church | Liang Huang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP | Findings |