Document Classification for COVID-19 Literature

Bernal Jimenez Gutierrez | Jucheng Zeng | Dongdong Zhang | Ping Zhang | Yu Su |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP | Findings |