Focus-Constrained Attention Mechanism for CVAE-based Response Generation

Zhi Cui | Yanran Li | Jiayi Zhang | Jianwei Cui | Chen Wei | Bin Wang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP | Findings |