Multi-Turn Dialogue Generation in E-Commerce Platform with the Context of Historical Dialogue

WeiSheng Zhang | Kaisong Song | Yangyang Kang | Zhongqing Wang | Changlong Sun | Xiaozhong Liu | Shoushan Li | Min Zhang | Luo Si |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP | Findings |