Few-shot Natural Language Generation for Task-Oriented Dialog

Baolin Peng | Chenguang Zhu | Chunyuan Li | Xiujun Li | Jinchao Li | Michael Zeng | Jianfeng Gao |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP | Findings |