Unsupervised Extractive Summarization by Pre-training Hierarchical Transformers

Shusheng Xu | Xingxing Zhang | Yi Wu | Furu Wei | Ming Zhou |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP | Findings |