CodeBERT: A Pre-Trained Model for Programming and Natural Languages

Zhangyin Feng | Daya Guo | Duyu Tang | Nan Duan | Xiaocheng Feng | Ming Gong | Linjun Shou | Bing Qin | Ting Liu | Daxin Jiang | Ming Zhou |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP | Findings |