DeepMet: A Reading Comprehension Paradigm for Token-level Metaphor Detection

Chuandong Su | Fumiyo Fukumoto | Xiaoxi Huang | Jiyi Li | Rongbo Wang | Zhiqun Chen |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL | Fig-Lang | WS |