Coarse-to-Fine Pre-training for Named Entity Recognition

Xue Mengge | Bowen Yu | Zhenyu Zhang | Tingwen Liu | Yue Zhang | Bin Wang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP |