XGLUE: A New Benchmark Datasetfor Cross-lingual Pre-training, Understanding and Generation

Yaobo Liang | Nan Duan | Yeyun Gong | Ning Wu | Fenfei Guo | Weizhen Qi | Ming Gong | Linjun Shou | Daxin Jiang | Guihong Cao | Xiaodong Fan | Ruofei Zhang | Rahul Agrawal | Edward Cui | Sining Wei | Taroon Bharti | Ying Qiao | Jiun-Hung Chen | Winnie Wu | Shuguang Liu | Fan Yang | Daniel Campos | Rangan Majumder | Ming Zhou |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP |