Discriminative Nearest Neighbor Few-Shot Intent Detection by Transferring Natural Language Inference

Jianguo Zhang | Kazuma Hashimoto | Wenhao Liu | Chien-Sheng Wu | Yao Wan | Philip Yu | Richard Socher | Caiming Xiong |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP |