Friendly Topic Assistant for Transformer Based Abstractive Summarization

Zhengjue Wang | Zhibin Duan | Hao Zhang | Chaojie Wang | Long Tian | Bo Chen | Mingyuan Zhou |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP |