Pre-training for Abstractive Document Summarization by Reinstating Source Text

Yanyan Zou | Xingxing Zhang | Wei Lu | Furu Wei | Ming Zhou |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP |