Pre-training Multilingual Neural Machine Translation by Leveraging Alignment Information

Zehui Lin | Xiao Pan | Mingxuan Wang | Xipeng Qiu | Jiangtao Feng | Hao Zhou | Lei Li |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP |