Pre-training Entity Relation Encoder with Intra-span and Inter-span Information

Yijun Wang | Changzhi Sun | Yuanbin Wu | Junchi Yan | Peng Gao | Guotong Xie |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP |