A Data-Centric Framework for Composable NLP Workflows

Zhengzhong Liu | Guanxiong Ding | Avinash Bukkittu | Mansi Gupta | Pengzhi Gao | Atif Ahmed | Shikun Zhang | Xin Gao | Swapnil Singhavi | Linwei Li | Wei Wei | Zecong Hu | Haoran Shi | Xiaodan Liang | Teruko Mitamura | Eric Xing | Zhiting Hu |

Paper Details:

Month: October
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP |

Citations

URL