Youling: an AI-assisted Lyrics Creation System

Rongsheng Zhang | Xiaoxi Mao | Le Li | Lin Jiang | Lin Chen | Zhiwei Hu | Yadong Xi | Changjie Fan | Minlie Huang |

Paper Details:

Month: October
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP |