OpenUE: An Open Toolkit of Universal Extraction from Text

Ningyu Zhang | Shumin Deng | Zhen Bi | Haiyang Yu | Jiacheng Yang | Mosha Chen | Fei Huang | Wei Zhang | Huajun Chen |

Paper Details:

Month: October
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP |