Hitachi at MRP 2020: Text-to-Graph-Notation Transducer

Hiroaki Ozaki | Gaku Morio | Yuta Koreeda | Terufumi Morishita | Toshinori Miyoshi |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: CoNLL |
SIG: SIGNLL