Constituency Lattice Encoding for Aspect Term Extraction

Yunyi Yang | Kun Li | Xiaojun Quan | Weizhou Shen | Qinliang Su |

Paper Details:

Month: December
Year: 2020
Location: Barcelona, Spain (Online)
Venue: COLING |