Text Classification by Contrastive Learning and Cross-lingual Data Augmentation for Alzheimer’s Disease Detection

Zhiqiang Guo | Zhaoci Liu | Zhenhua Ling | Shijin Wang | Lingjing Jin | Yunxia Li |

Paper Details:

Month: December
Year: 2020
Location: Barcelona, Spain (Online)
Venue: COLING |