A Simple and Effective Approach to Robust Unsupervised Bilingual Dictionary Induction

Yanyang Li | Yingfeng Luo | Ye Lin | Quan Du | Huizhen Wang | Shujian Huang | Tong Xiao | Jingbo Zhu |

Paper Details:

Month: December
Year: 2020
Location: Barcelona, Spain (Online)
Venue: COLING |