Global Context-enhanced Graph Convolutional Networks for Document-level Relation Extraction

Huiwei Zhou | Yibin Xu | Weihong Yao | Zhe Liu | Chengkun Lang | Haibin Jiang |

Paper Details:

Month: December
Year: 2020
Location: Barcelona, Spain (Online)
Venue: COLING |