CLUE: A Chinese Language Understanding Evaluation Benchmark

Liang Xu | Hai Hu | Xuanwei Zhang | Lu Li | Chenjie Cao | Yudong Li | Yechen Xu | Kai Sun | Dian Yu | Cong Yu | Yin Tian | Qianqian Dong | Weitang Liu | Bo Shi | Yiming Cui | Junyi Li | Jun Zeng | Rongzhao Wang | Weijian Xie | Yanting Li | Yina Patterson | Zuoyu Tian | Yiwen Zhang | He Zhou | Shaoweihua Liu | Zhe Zhao | Qipeng Zhao | Cong Yue | Xinrui Zhang | Zhengliang Yang | Kyle Richardson | Zhenzhong Lan |

Paper Details:

Month: December
Year: 2020
Location: Barcelona, Spain (Online)
Venue: COLING |