Knowledge Graph Enhanced Neural Machine Translation via Multi-task Learning on Sub-entity Granularity

Yang Zhao | Lu Xiang | Junnan Zhu | Jiajun Zhang | Yu Zhou | Chengqing Zong |

Paper Details:

Month: December
Year: 2020
Location: Barcelona, Spain (Online)
Venue: COLING |