Layer-Wise Multi-View Learning for Neural Machine Translation

Qiang Wang | Changliang Li | Yue Zhang | Tong Xiao | Jingbo Zhu |

Paper Details:

Month: December
Year: 2020
Location: Barcelona, Spain (Online)
Venue: COLING |