Emotion Classification by Jointly Learning to Lexiconize and Classify

Deyu Zhou | Shuangzhi Wu | Qing Wang | Jun Xie | Zhaopeng Tu | Mu Li |

Paper Details:

Month: December
Year: 2020
Location: Barcelona, Spain (Online)
Venue: COLING |