LadaBERT: Lightweight Adaptation of BERT through Hybrid Model Compression

Yihuan Mao | Yujing Wang | Chufan Wu | Chen Zhang | Yang Wang | Quanlu Zhang | Yaming Yang | Yunhai Tong | Jing Bai |

Paper Details:

Month: December
Year: 2020
Location: Barcelona, Spain (Online)
Venue: COLING |