Logic-guided Semantic Representation Learning for Zero-Shot Relation Classification

Juan Li | Ruoxu Wang | Ningyu Zhang | Wen Zhang | Fan Yang | Huajun Chen |

Paper Details:

Month: December
Year: 2020
Location: Barcelona, Spain (Online)
Venue: COLING |