Molweni: A Challenge Multiparty Dialogues-based Machine Reading Comprehension Dataset with Discourse Structure

Jiaqi Li | Ming Liu | Min-Yen Kan | Zihao Zheng | Zekun Wang | Wenqiang Lei | Ting Liu | Bing Qin |

Paper Details:

Month: December
Year: 2020
Location: Barcelona, Spain (Online)
Venue: COLING |