Meta-Information Guided Meta-Learning for Few-Shot Relation Classification

Bowen Dong | Yuan Yao | Ruobing Xie | Tianyu Gao | Xu Han | Zhiyuan Liu | Fen Lin | Leyu Lin | Maosong Sun |

Paper Details:

Month: December
Year: 2020
Location: Barcelona, Spain (Online)
Venue: COLING |

Citations

URL