A Practice of Tourism Knowledge Graph Construction based on Heterogeneous Information

Dinghe Xiao | Nannan Wang | Jiangang Yu | Chunhong Zhang | Jiaqi Wu |

Paper Details:

Month: October
Year: 2020
Location: Haikou, China
Venue: CCL |