ScriptWriter: Narrative-Guided Script Generation

Yutao Zhu | Ruihua Song | Zhicheng Dou | Jian-Yun NIE | Jin Zhou |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |