Distilling Knowledge Learned in BERT for Text Generation

Yen-Chun Chen | Zhe Gan | Yu Cheng | Jingzhou Liu | Jingjing Liu |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |