RikiNet: Reading Wikipedia Pages for Natural Question Answering

Dayiheng Liu | Yeyun Gong | Jie Fu | Yu Yan | Jiusheng Chen | Daxin Jiang | Jiancheng Lv | Nan Duan |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |