MIE: A Medical Information Extractor towards Medical Dialogues

Yuanzhe Zhang | Zhongtao Jiang | Tao Zhang | Shiwan Liu | Jiarun Cao | Kang Liu | Shengping Liu | Jun Zhao |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |