Leveraging Graph to Improve Abstractive Multi-Document Summarization

Wei Li | Xinyan Xiao | Jiachen Liu | Hua Wu | Haifeng Wang | Junping Du |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |