Neural Mixed Counting Models for Dispersed Topic Discovery

Jiemin Wu | Yanghui Rao | Zusheng Zhang | Haoran Xie | Qing Li | Fu Lee Wang | Ziye Chen |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |