Neural Graph Matching Networks for Chinese Short Text Matching

Lu Chen | Yanbin Zhao | Boer Lyu | Lesheng Jin | Zhi Chen | Su Zhu | Kai Yu |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL |